BON.BA

Informacija je kapital. Pravovremena informacija je prednost koja Vam pruža mogućnost da prevenirate situacije koje mogu imati negativan odraz na Vaše poslovanje, ali isto tako može Vas učiniti superiornijim nad konkurencijom u pronalaženju sigurnih puteva za razvoj poslovanja. Poslovno okruženje je prostor  kojeg konstantno morate osluškivati u potrazi za informacijama koje će Vam signalizirati vrijeme za poduzimanje akcije u novonastaloj situaciji.

Vođeni idejom da ključ poslovnog uspjeha svake kompanije u velikoj mjeri ovisi o dobrom poznavanju kako konkurencije, tako i poslovnih partnera (dobavljača, kupaca itd.), kreirali smo Bon.ba bazu poslovnih subjekata registrovanih na području Bosne i Hercegovine.

Bon.ba baza je krerana na osnovu relevantnih izvora informacija:

AFIP Sarajevo – Agencija za finansijske, informatičke i poredničke usluge; APIF Banja Luka – Agencija za poredničke, informatičke i finansijske usluge; Uprava za indirektno oporezivanje; Centralna banka BiH; Registar pravosuđa; Otvoreni fondovi i Berza.

Bon.ba sadrži:

Bazu finansijskih izvještaja bh. kompanija od čega preko 30.000 pravnih lica registrovanih kao d.o.o. i d.d. za posljednje 3 obračunske godine (skraćeni bilans stanja i uspjeha). Također, u bazi su i osnovni podaci o samostalnim poduzetnicima (obrt): naziv, adresa, ID broj, klasifikacija djelatnosti i status transakcionih računa.

 • Finansijske pokazatelje
  za sva u bazi dostupna pravna lica (pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, aktivnosti i podaci o zaposlenima)
 • Finansijske izvještaje za budžetske korisnike iz Federacije BiH
 • Sektorsku analizu – mogućnost poređenja finansijskih pokazatelja pravnih lica u odnosu na sektor u kojem ista posluju, kao i kombinovanje sektorske analize sa kriterijima geografske pripadnosti i veličine društva.
 • Provjeru statusa računa – mogućnost provjeravanja trenutnog statusa računa (aktivan/blokiran) kod poslovnih banaka i pregled istorijata transakcionih računa.
 • Izvještaj o novčanim tokovima – pregled novčanog toka od operativne, investicijske i finansijske aktivnosti za posljednje 3 obračunske godine
 • Monitoring – dnevno izvještavanje o promjenama za 200 pravnih lica koje korisnik odabere za praćenje
 • Vlasničke strukture – trenutno dostupni podaci za oko 18.500 pravnih lica iz FBiH
 • Pregled vijesti o firmama objavljenih u medijima
 • Pregled objavljenih tendera i pobjede na tenderima
 • Povezana lica – povezivanje fizičkih lica sa pravnim licima, odnosno njihov status kao osnivača ili člana uprave u više pravnih lica
 • Višestruko poređenje – uporedni pregled ba izvještaja za dva ili više pravnih lica
 • Kontakt podaci (telefon, email, web stranica) za oko 000 pravnih lica
 • ba pune finansijske izvještaje za potrebe detaljnih analiza poslovanja firmi (bilans stanja aktiva, bilans stanja pasiva, bilans uspjeha, gotovinski tokovi, aneksi, promjene u kapitalu)
 • Poslovni rejting firmi – dinamička ocjena poslovanja pravnog lica koja je rezultat analize 8 grupa parametara poslovanja