O nama

Agencija TEC, Društvo za financijsko–poslovni konsalting i usluge d.o.o. 


 

Fokus

Fokus našeg rada jeste ponuditi proizvode i usluge u koje su ugrađenje sljedeće komponente:

  • Tačnost i visok kvalitet podataka
  • Jednostavna kontrola sistema
  • Jednostavnost održavanja sistema
  • Prilagođavanje ponude potrebama klijenata

Agencija TEC, Društvo za financijsko–poslovni konsalting i usluge d.o.o. posluje od 2006. godine i radi na razvoju alata namijenjenih analizi finansijskih tržišta i baze privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini. Kroz alat namijenjen analizi finansijskih tržišta dajemo podršku klijentima u domenu fundamentalne analize, generisanja i analize finansijskih izvještaja, te upravljanja rizicima.
Agencija TEC je domaća kompanija koja je posvećena ne samo funkcioniranju baze bon.ba već i uspostavi boljeg poslovnog okruženja u BiH i regiji, čime dajemo svoj doprinos boljem funkcioniranju segmenata privrede kao ključnog elementa razvoja našeg društva.
Iz ovog razloga smo 2011. godine za agencije AFIP i FIP pripremili program za predaju finansijskih izvještaja u elektronskom formatu koji je zaključno sa ovom godinom postao standard, tako da u FBiH gotovo 80% kompanija koristi naš program za izradu finansijskih izvještaja.
Na taj način smo doprinijeli: povećanju kvaliteta samih finansijskih izvješća/izvještaja (poznato je da je 2010. u bazi AFIP-a/FIP-a 30% aktiva nije odgovaralo pasivi), brzini obrade podataka (od 2002. do 2011. izvještaji su se ručno unosili u bazu što je cca 220.000 listova papira godišnje), ubrzali izradu izvještaja (sam proces je trajao do kraja četvrtog meseca svake naredne godine) a danas on traje do sredine trećeg mjesec i smanjili broj standardnih grešaka ispod 5%.

Tokom 2014. godine smo, u saradnji sa Ministarstvom financija FBiH učestvovali u poboljšanju standarda predaje završnih računa, jer se od ove godine vrši i provjera ispravnosti licence certificiranog računovođe i prvi put od 2002. je uveden koncept odbijanja neispravnog izvještaja u FBiH.
Pojam najveće funkcionalne baze podataka ne znači samo povlačenje izvještaja već i generisanje podataka po potrebi. Kao primjer navodimo saradnju sa Vladom FBiH prilikom prikupljanja i obrade podataka za poplave u FBiH .
Za potrebe Ministarstva industrije FBiH pripremili smo analizu privrede u FBiH 2009 – 2013. Učestvovali smo i u IPA projektu sa Zavodom za zapošljavanjem FBiH.
Informacije iz bon.ba baze korišteni su i u studiji Akademije nauka i umjetnosti BiH “Metoda i tehnika benchmarkinga pravnih lica u Bosni i Hercegovini” objavljene 2015. godine.