ISKORAK U FINANSIJSKOM SEKTORU: PODACI POSLOVANJA FEDERALNIH FIRMI MJESEC DANA RANIJE

Izvještaji za poslovnu 2011. godinu javnosti bit će dostupni mjesec dana ranije, u odnosu na dosadašnju praksu, zahvaljujući uspješnoj saradnji Agencije TEC d.o.o. i Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo (AFIP).

Stručnjaci TEC-a, u želji da poboljšaju vlastiti proizvod – Bon.ba – razvili su program koji omogućuje lakši unos i kontrolu podataka, prilikom predaje godišnjih izvještaja. Time je AFIP u prilici ranije ih prezentirati javnosti, a TEC korisnicima Bon.ba brže dostaviti informacije o poslovanju firmi. Za neupućene, Bon.ba je baza finansijskih izvještaja i pokazatelja o 33 hiljade firmi u BiH. Usluga je razvijena u saradnji sa AFIP-om i Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge a.d. Banja Luka (APIF). Obzirom na veliki interes kompanija za finansijsku sliku aktuelnih i potencijalnih poslovnih partnera, potražnja za bilansama poslovanja za proteklu poslovnu godinu izuzetno je velika. Cijeneći da treba raditi na što bržem i kvalitetnijem pristupu tim informacijama – radi više sigurnih poslovnih poteza – TEC je za AFIP razvio program koji  firme preuzimaju besplatno na web stranici ove finansijske institucije.

Ranije nije bila propisana forma kako bi godišnji izvještaji trebali izgledati. Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH (na snazi od januara 2010. godine), u Članu 39. kaže da se „finansijski izvještaji mogu predati i na propisanoj formi obrasca štampanim na računaru s tim da, uz takve obrasce, istovjetne podatke podnesu i na elektronskom mediju“. Sukladno sa Zakonom razvijen je prototip programa koji  je prvi korak prema standardizaciji u ovoj oblasti. Ranijih godina izvještaji su bili uglavnom pripremani u Excel-u, štampani na papir i, opet, prekucavani u AFIP-u nakon predaje. Vodeći se time, Agencija TEC je pri razvoju programa omogućila da se u njega importuju podaci iz Excel formata, kako bi pravnim subjektima olakšali unos finansijskih izvještaja u novi program.

Prednost novog programa jeste unificiranost prikupljenih izvještaja, što automatski povlači za sobom jednostavniji i brži proces kontrole obrade podataka. Sa prošlom godinom AFIP je uveo nove kontrolne procese u segmentu matematičkih kontrola prilikom  predaje završnih računa. Ovim programom doslovno je spriječeno da  se veliki broj računa vrati korisnicima radi nepodudarnosti aktive i pasive na završnim računima (pa čak i za 1 KM  do kojih se došlo kod zaokruživanja). TEC-ovim programom prevaziđen je zastoj u plasmanu informacija – on prijavljuje sve greške i neravnoteže u izvještajima. Tek kada se postigne apsolutna ravnoteža među stavkama izvještaja, finansijski izvještaj je spreman za dostavljanje AFIP-u.

Ovime je ostvaren cilj projekta, odnosno kvalitetnije prikupljanje podataka i ubrzanje procesa njihove obrade. AFIP izvještava da je oko 60 posto pravnih lica iz FBiH svoje finansijske izvještaje predalo upravo u formi koju generiše novi program za prikupljanje i obradu podataka. Distribucija finansijskih izvještaja za poslovnu 2011. godinu prema pravnim i fizičkim licima će početi uskoro, a time i ažuriranje Bon.ba baze finansijskih izvještaja.

Saradnja u domenu daljeg razvoja procesa elektronskog predavanja završnih računa bit će nastavljena. Nove generacije procesa će poboljšati sam kvalitet završnih računa – tipa usklađenosti bilansa stanja, bilansa uspjeha i gotovisnkog toka  – te dalje unaprijediti proces predaje i obrade podataka. Saradnja Agencije TEC i AFIP-a nastavlja se kroz nove projekte.