Opći uslovi

USLOVI KORIŠTENJA
BON.BA usluge

 

 

Član 1.

Ovi opći uslovi su sastavni dio Ugovora o korištenju usluge (u daljem tekstu: Ugovor). Izraz i definisanje ugovora imaju, ako drugačije nije izričito određeno, isto značenje i u ovim Općim uslovima.

Uslovi korištenja predstavljaju pisani ugovor o korištenju usluge između Agencije TEC d.o.o., kao davatelja usluge (u daljem tekstu TEC-a) i korisnika. Ugovorne strane su korisnik usluge i TEC. Internet provajder, kao davatelj usluge pristupa internetu, nije strana ovog ugovora.

Predmet ugovora o korištenju jest pristup servisima bon.ba baze podataka i uslugama pregleda, pretraživanja i daljeg rada na tako generisanim sadržajima (u daljnjem tekstu „Zaštićeni sadržaji“).

Član 2.

Baza podataka sadrži informativne servise koji su strukturirane sadržajne cjeline i nedjeljiv su predmet ugovora o korištenju.

Baza podataka bon.ba je vlasništvo TEC-a, te korisniku usluge ustupa pravo na pregled sadržaja.

TEC ne preuzima odgovornost za sadržaj podatka. Svi podaci su u cijelosti reprodukovani na osnovu prikupljenih sadržaja, uz izuzetak podataka o veličini privrednih društava. Za društva koja nemaju atribut veličine isti se dodjeljuje automatski u skladu sa važećim definicijama Zakona o računovodstvu i reviziji.

Član 3.

Pristup Zaštićenim sadržajima moguć je samo ako se prihvati opći ugovor o korištenju. Prihvaćanje općeg  ugovora o korištenju vrijedi kad TEC primi uredno popunjen opći ugovor o korištenju usluge i nakon što omogući korisniku uslugu pristupa servisu.

Član 4.

Na ugovor o korištenju primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 5.

Cijena pretplate ugovara se u konvertibilnim markama (KM), odnosno u protuvrijednosti valute zemlje unutar koje se koristi ova usluga.

Član 6.

Ugovorena cijena pretplate plaća se unaprijed jednom godišnje za odabranu paket  Zaštićenih sadržaja.

Pretplata na servis traje godinu dana od dana potpisivanja ugovora. Ukoliko Korisnik želi da produži licencu, dužan je da po isteku navedenog perioda izvrši ponovnu uplatu u skladu da važećim uslovima.

TEC će o isticanju pretplate obavijestiti Korisnika najmanje mjesec dana unaprijed.

Član 7.

Korisnik se pretplaćuje na određenu količinu Zaštićenih sadržaja u periodu od godinu dana.

Član 8.

Korisnik nema pravo ni na koji način preprodavati, ustupati na korištenje trećim licima, niti korisnik može, nego je ugovoreno, koristiti dijelove ili cjelinu Zaštićenih sadržaja, uključujući programska rješenja, oblik i obilježja sadržaja bon.ba usluge.

Korisnik nema pravo javno ili za poslovne namjene objavljivati dijelove ili cjelinu Zaštićenih sadržaja, niti se koristiti programskim rješenjima, oblikom i obilježjima sadržaja bez izričite  prethodne saglasnosti TEC-a.

Korisnik koji prekrši ove odredbe odgovoran je za naknadu štete po Zakonu o obligacionim odnosima.

Član 9.

Korisnik mora sa svoje opreme i drugdje ukloniti sve Zaštićene sadržaje, te i dijelove ili cjelinu sadržaja bon.ba, programska rješenja, oblik i obilježja tog sadržaja kad prestane njegov ugovorni odnos s Davaocem.

Član 10.

bon.ba klijent, njegov sadržaj, grafička i tehnička rješenja zaštićeni su izdavačkim i autorskim pravom (copyright). Aplikacija sadrži zaštićene žigove i nazive tvrtaka, uključujući i žig i naziv bon.ba. Zaštićeni žigovi i nazivi preduzeća ne smiju se dalje upotrebljavati.

Član 11.

Davaoc će korisniku osigurati pristup Zaštićenim sadržajima na koje se pretplatio u skladu s tehničkim specifikacijama za prijam bon.ba  servisa i usluga.

Član 12.

Smatra se da je pristup Zaštićenim sadržajima osiguran kada je sadržaj objavljen i dostupan putem bon.ba aplikacije.

TEC nije odgovorna ako korisnik ne može primati informativni servis ili uslugu na koju se pretplatio zbog više sile, razloga na strani korisnika ili na strani trećeg lica.

Član 13.

TEC poštuje privatnost svojih korisnika.

Član 14.

TEC  nije odgovorna za moguću štetu i druge posljedice koje korisniku ili trećoj pravnoj i fizičkoj osobi mogu nastati zbog korištenja Zaštićenih sadržaja.

Član 15.

TEC ima pravo prekinuti uslugu i zadržati pravo na naknadu po Zakonu o obligacionim odnosima ako korisnik prekrši odredbe ugovora o korištenju.

Član 16.

Potpisivanje ugovora o korištenju bon.ba usluge Agencija TEC prenosi dio prava  za korištenje Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za ažuriranje računa pojedinačnog privrednog subjekta predstavlja pojedinačni zahtjev.

Svi zahtjevi za ažuriranje podataka koji dolaze iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa u Bosni i Hercegovini na osnovu ID-a krajnjeg korisnika se trajno čuvaju u bazi TEC-a.

Član 17.

Ovi uslovi korištenja vrijede i primjenjuju se dok je korisnik pretplaćen na informativne servise i usluge TEC-a, osim zabrane pohrane i rasparčavanja Zaštićenih sadržaja koja je trajna.

Član 18.

TEC ima pravo promijeniti ugovor o korištenju ili prenijeti prava po osnovu korištenja usluge na treća lica uz pismeno obavještenje korisniku usluge. Tako nastale promjene se neće odraziti na cijenu ili sadržaj ugovora o korištenju usluge dok traje ugovorni odnos.