Bon.ba – ključevi uspjeha u malom pakovanju: Unaprijeđena baza finansijskih podataka BH firmi

Informacije o radu 120.000 pravnih lica nalaze se u bazi podataka Bon.ba. Kreatori aplikacije, stručnjaci Agencije TEC d.o.o., plasirali su je na tržište prošle godine sa finansijskim informacijama o 30.000 firmi. Inovacijama su pokazali da je i u BiH moguće napraviti bazu podataka o poslovanju firmi i kontinuirano ih „osvježavati“. Time je znatno olakšano donošenje svakodnevnih poslovnih odluka.

Bon.ba baza ove godine, pored pravnih subjekata registrovanih kao d.o.o. i d.d/a.d. sadrži podatke o samostalnim poduzetnicima (obrtnicima). Zadatak TEC-a je da bazu osvježi informacijama sa svakom promjenom. Primjerice: ukoliko se otvori novi ili zatvori stari pravni subjekt. Bon.ba je nastao u suradnji s APIF-om (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge a.d. Banja Luka i AFIP-om (Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo) kao baza finansijskih izvještaja privrednih društava registrovanih u FBiH i RS organizovanih kao d.o.o. i d.d/a.d. Važno je napomenuti da se Bon.ba baza kontinuirano (sedmično) usklađuje s bazama pomenutih agencija – kontinuirano se prati broj predatih i obrađenih finansijskih izvještaja. Korisniku Bon.ba je uvijek dostupan krajnji izvještaj.

Aplikacija je kreirana kao odgovor na nedostak jedinstvene baze finansijskih podataka o firmama u BiH i nudi aktualne podatke prikupljene iz više izvora. U suštini, Bon.ba je neka vrsta „malog finansijskog savjetnika“ zaduženog za brzu i pouzdanu informaciju sa ciljem smanjenja poslovnog rizika. Ove godine, u saradnji sa AFIP-om, TEC je korisnicima Bon.ba omogućio finansijske izvještaje firmi u FBiH mjesec dana ranije u odnosu na prethodne godine. Također, Bon.ba izvještaji su prošireni sa stavkama: kratkoročne finansijske obaveze, dobavljači i EBITDA, kao važnim informacijama o zaduženjima i gotovini ostvarenoj kroz operativno poslovanje. U okviru nove verzije Bon.ba razvijen je i algoritam koji na osnovu podataka, iz više izvora, ocjenjuje koji je tačniji, što za rezultat daje najsvježije podatke o nazivu, adresi i klasifikaciji djelatnosti za izabranu firmu.

Osluškivanjem domaćeg tržišta i usvajanjem direktnih potreba postojećih klijenata, određene su smjernice za unapređenje Bon.ba. Nove usluge u ponudi Agencije TEC su: istorijat transakcijskih računa (detaljan pregled svih transakcijskih računa pravnog lica – za svaki račun prezentiran je istorijat promjena sa pripadajućim datumom); vlasničke strukture (informacije o osnivačima i upravi preduzeća); pretrage (pretraga Bon.ba baze, odnosno filtriranje podataka prema određenim kriterijima); monitoring (dostavljanje izvještaja o promjenama koje su vezane za pravna lica koja korisnik Bon.ba odluči pratiti); i izvještaji grane djelatnosti (izvještaji o poslovanju preduzeća koja pripadaju istoj privrednoj grani – pregled informacija prema veličini, ukupnom i prosječnom operativnom prihodu ostvarenom u zadnjoj poslovnoj godini, pregled top 10 preduzeća po ostvarenom operativnom prihodu, popis preduzeća registrovanih u odabranoj grani djelatnosti i dr.).

Osnovna ideja Bon.ba jeste objasniti i pokazati na koji način je moguće poboljšati poslovanje kroz: mjerenje rezultata poslovanja kompanija, uočavanje vlastitih prednosti i nedostataka, provjeru stanja poslovnih partnera, provjeru finansijskih performansi potencijalnih kupaca, odnosno smanjenje troškova „loših plasmana“, praćenje promjena u kompanijama koje su direktno ili indirektno vezane za poslovanje određene kompanije, te pronalaženje novih potencijalnih kupaca robe i usluga.

Kreatori Bon.ba smatraju da je zdrava konkurecija ključ uspješne tržišne ekonomije. Ona smanjuje cijene, podiže kvalitet i dozvoljava inovacijama i unapređenjima da bude prepoznate na tržištu. Mišljenja su da, korištenjem Bon.ba usluge, omogućuju klijentima efikasnije korištenje vlastitih resursa, kao i povećanje transparentnosti poslovanja, sa ciljem što lakšeg prometa roba i usluga, što i jeste jedna od temeljnih premisa na kojima funkcioniše tržište EU.